Altres Serveis

Valoracions i taxacions de béns immobles per tal d'establir el valor urbanístic, el valor de mercat a la data de la redacció per herències, separacions (civils o jurídiques), i per judicis monitoris o per embargaments judicials.

Informes i dictàmens pericials que determinen davant qualsevol entitat les afectacions constructives i/o urbanístiques vàlides per Demandes, Plets Judicials o reclamació d'indemnitzacions.

Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE). Són inspeccions que es realitzen en els edificis per a comprovar el seu bon estat constructiu, estructural i de les seves instal·lacions d'aigua, llum, gas, etc; així mateix es valoren aspectes com l'accessibilitat i l'habitabilitat.

Un dels objectius d'aquestes inspeccions és vetllar pel compliment del deure que tenen els propietaris de conservació i rehabilitació dels seus béns immobles segons la llei del “dret a l’habitatge, llei 18/2007”.

Subvencions de Rehabilitació. Actualment hi ha subvencions destinades a ajudar econòmicament a la rehabilitació dels edificis. Nosaltres gestionem i tramitem tota la documentació necessària perquè el promotor es pugui beneficiar d'aquestes iniciatives.

Cèdules d'Habitabilitat i Certificacions Energètiques. Des de 2013 la normativa estableix l'obligació que tots els edificis o parts d'un edifici existent (habitatges) que es vulguin llogar o vendre han de disposar de l'etiqueta que defineixi la seva Qualificació Energètica. Exactament el mateix passa amb la cèdula d'habitabilitat, que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de persones o que compleix amb les condicions tècniques segons estableix la normativa vigent.

Estudis Econòmics de Projecte. Ens encarreguem de la recerca, estudi i anàlisi de finques en venda i d'estudiar l'aprofitament de la finca establint la inversió necessària, fent una estimació de costos i despeses i un estudi de mercat per tal de valorar el benefici del projecte.