Urbanisme

Resoldre problemes urbanístics de planejament i gestió de forma satisfactòria per l’ interès general i executable pels interessos privats, havent servit de mediadors en negociacions urbanístiques molt sovint enquistades i amb situacions complexes.

En el camp de la formació s’efectua un seguiment continuat per atendre als canvis produïts en la legislació urbanística i administrativa, especialment en l’àmbit de valoracions urbanístiques i gestió.

- Planejament general

- Planejament derivat

- Projectes de reparcel·lació